Navimor Oxer - Twój dystrybutor David Clark® w Polsce

NAVIMOR OXER Twój dystrybutor David Clark® w Polsce

SKLEP DAVID CLARK - REGULAMIN

Navimor Oxer - Twój dystrybutor David Clark w Polsce

David Clark Słuchawki dla pilotów sklep David Clark najlepsze ceny


Regulamin sklepu internetowego

 

Regulamin sklepu internetowego
 


I.    Postanowienia ogólne

1.    Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.navox.pl oraz Administratorem danych przetwarzanych w związku z dokonywaniem zakupów w sklepie internetowym jest Spółka Navimor Oxer Sp. z o.o. (dalej: Navimor) z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 799a, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088185, NIP: numer 585-13-25-710, Regon numer: 191487330 (dalej: Sklep)
2.    Ze Sklepem można skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem: 58 551 65 95 lub drogą mailową: jakub.gorski@navox.pl
3.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4.    Podmiot składający zamówienie w Sklepie winien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed jego złożeniem i zaakceptować jego postanowienia.
 


II.    Warunki składania i realizacji zamówień

1.   Do złożenia zamówienia nie jest konieczne założenie konta.
2.    Podmiot (dalej zwany Klientem) w toku składania Zamówienia podaje takie dane jak: adres email, imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz NIP i dane firmy, jeżeli chce otrzymać Fakturę Vat.
3.    Zamówienia składane są poprzez dokonanie wyboru Produktu z katalogu Produktów udostępnianego w Sklepie i umieszczenie ich w „koszyku”. Zamówienie jest skutecznie złożone z chwilą potwierdzenia go przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Kupuje”.
4.    Po zakończeniu procesu wyboru Produktów, Klient dokonuje wyboru sposobu dokonania zapłaty (przelewem, za pobraniem, płatność przy odbiorze) a następnie sposobu dostawy Produktów.
5.    Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i nie zawierają kosztów przesyłki.
6.    Po pozytywnym zakończeniu procesu składania zamówienia Klient otrzymuje na adres email podany przez siebie w trakcie składania zamówienia, wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia, jego warunków oraz dostępności towaru. W przypadku braku Produktu w magazynie, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta, który wedle swego wyboru ma prawo odstąpić od Umowy lub też wyrazić zgodę na dłuższy, wskazany przez Sklepie termin realizacji zamówienia. Brak otrzymania takiej wiadomości ww. terminie może oznaczać, że wystąpiły błędy w procesie składania zamówienia i do jego skutecznego złożenia nie doszło. W takim wypadku, w celu wyjaśnienia tej kwestii, Klient winien skontaktować się ze Sklepem.
7.    Przy wyborze przez Klienta płatności „przelewem”, Towar przekazywany jest do wysyłki, niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty od Klienta za złożone zamówienie.
8.    Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany paragon lub faktura (dalej: dowód zakupu). Dowód zakupu zostanie przekazany Klientowi razem z zamówionym towarem pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
9.    Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie Sklepu.
- w przypadku odbioru osobistego- w terminie ustalonym przez Klienta ze Sklepem.
10.    Przy otwieraniu Produktu Klient obowiązany jest zachować szczególną uwagę i ostrożność, by nie uszkodzić Produktu, w szczególności wówczas, gdy otwarcie opakowania następuje przy wykorzystaniu ostrych narzędzi lub przedmiotów.
 


III. Płatność i sposób dostawy

1.    Płatność za Produkty może następować w następujące sposoby: za pobraniem, przelewem bankowym oraz osobiście w siedzibie Sklepu przy odbiorze.
2.    Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Koszt dostawy wynoszą:
•    22,00 zł – DHL w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
•    22,00 zł – DHL w przypadku płatności „za pobraniem”
 


IV. Odstąpienie od umowy

1.    Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy obejmującej zakup Towarów na stronie Sklepu, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem ww. terminu.
2.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres Sklepu jak również drogą elektroniczną na adres: jakub.gorski@navox.pl. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sklep niezwłocznie po jego otrzymaniu potwierdzi Klientowi ten fakt.
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może, lecz nie musi, być złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4.    Niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, Klient powinien zwrócić towar do Sklepu. Koszt odesłania towaru obciąża Klienta.
5.    Najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy do Klienta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Klienta, przy czym w razie płatności gotówką przy odbiorze, wskazane jest określenie przez Klienta numeru konta do dokonania zwrotu zapłaty.
6.    Sklep wstrzyma się ze zwrotem zapłaty do czasu odesłania towaru przez Klienta lub przesłania Sklepowi potwierdzenia ich nadania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
7.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o ochronie praw konsumentów.
 

 
VII. Wymagania techniczne konieczne do korzystania ze Sklepu.

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Klient winien:
1. posiadać dostęp do sieci Internet, zarówno z użyciem protokołu HTTP
2. korzystać z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies, JavaScript
3. posiadać aktywny adres e-mail pozwalający na komunikację ze Sklepem i obsługę zamówienia; nie jest konieczne posiadanie Konta w Sklepie.
 


VIII.    Reklamacje


1.    Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
2.    Sklep zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. Klient może złożyć reklamację, jeżeli zachodzi niezgodność otrzymanych towarów z umową (zamówieniem), w tym jeżeli Klient stwierdzi istnienie wad towarów.
3.    Reklamacje można składać w dowolnej formie, mogą one być składane na adres email: jakub.gorski@navox.pl, drogą listowną na adres: Navimor Oxer Sp. z o.o., Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot, telefonicznie pod numerem telefonu: 58 551 65 95
4.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta umożliwiające zidentyfikowanie transakcji, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz określenie żądań Klienta w związku ze złożeniem reklamacji.
5.    Sklep rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji i ewentualnym dokonaniu naprawy lub wymiany towaru, Sklep odeśle Klientowi Produkt na swój koszt.
6.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przekazany przez Klienta w toku składania zamówienia, chyba że Klient zażądał dostarczenia odpowiedzi na reklamację drogą listowną.
 


IX.    Przetwarzanie danych osobowych


1. W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że Navimor przetwarza Państwa dane osobowe wskazane w pkt. II pkt.1 powyżej uzyskane w związane ze składaniem zamówienia na Towar. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zamawiania Towarów jest konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Navimor (dalej: „Administrator”).
3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty mailowej, tradycyjnej, telefonicznie: jakub.gorski@navox.pl, Navimor Oxer Sp. z o.o., Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot, tel. 58 551 65 95
4. Dane osobowe uzyskane podczas realizacji Umowy sprzedaży Towaru wykorzystywane są w następujących celach: prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży, dostarczenia towaru do Klienta, dochodzenia ewentualnych roszczeń, przeprowadzania procesu reklamacji, wystawienia rachunku, Faktury.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, realizowanie Umowy, dochodzenia roszczeń.
6. Dane osobowe Klienta przekazywane są podmiotom dostarczającym Towar do klienta (kurier, poczta), podmiotom świadczącym usługi informatyczne i utrzymania poczty elektronicznej oraz strony internetowej, podmiotom świadczącym usługi księgowe. Dostęp do danych mają także osoby pracujące/współpracujące u Administratora. Dane nie są przekazywane za granicę poza EOG.
7. Dane będą przechowywane do momentu realizacji Umowy zakupu Produktu, złożeniu przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych, rozpatrywania ewentualnej reklamacji, okres realizacji praw z rękojmi i gwarancji. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
8. W każdej chwili Klient ma prawo skierować do Administratora żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
9. Niezależnie od uprawnień określonych powyżej Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta.
10. Klient ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób i zakres przetwarzania danych.
11. W celu realizacji wymogów ustawowych Sklep dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
12. W oparciu o dane osobowe Klienta Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
13. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, na co należy wyrazić zgodę przy zakładaniu Konta.
14. Sklep używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym  Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta typie strony, z jakiej Klient został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


 

 

Załącznik nr 1

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

                                                                       

                                                                        ……………………….., data

 

……………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta

……………………………………………………

Adres zamieszkania

 

                                                           Navimor Oxer Sp. z o.o.

z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 799a

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja niżej podpisana/-y ……………………………, oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży objętej zamówieniem nr ……………………… zawartej dnia ………………… za pośrednictwem strony internetowej www.navox.pl

 

Zwrot proszę dokonać zwrotu należności na konto o numerze………………………………………………….

 

 

                                                                        ……………………………………

                                                                        Podpis Konsumenta

 

 

* w przypadku chęci odebrania towaru w naszej formie nalerzy to wcześniej ustalić kontaktując się z nami:

Tel: 58 5516595

Kom: 603232324

Kontakt z działem
David Clark

NAVIMOR OXER NAVIMOR OXER
+48 58 551 65 95

 

Nasz Kanał Youtube Navox 

Zapraszamy na nasz kanał Youtube!


Góra strony